ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران- قسمت سوم

0
674
ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه ایران
علیرضا مسیبی، مدیر بخش پاپیاطب در تولیدی پاپیا
علیرضا مسیبی، مدیر بخش پاپیاطب در تولیدی پاپیا
علی شریف نژاد، رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
علی شریف نژاد، رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

همان‌طور که در شماره قبل مجله (شماره162 بهمن ماه) اشاره شد مدل‌های مختلف از پاها شامل پای مصری، پای یونانی، پای رومی، پای شبه رومی و پای مربعی معرفی شدند. حال با توضیح یک طرح آزمایش در سطح یک طرح ملی به بررسی پای ایرانیان می‌پردازیم تا به این سوالات پاسخ داده شود.
1- هندسه‌ رایج در پای ایرانیان نزدیک به کدام یک از مدل‌های معرفی شده است؟
2- آیا پای ایرانیان معرف یک مدل جدید است؟

 

محاسبه حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران:
زمانی که حجم جمعیت آماری مشخص باشد، روش کوکران روش مناسبی برای تخمین حجم نمونه است.
در فرمول کوکران:

 ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران- قسمت سوم
n :حجم نمونه
N : حجم جمعیت آماری (جمعیت مردم ایران)
t یا z : مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در میزان اطمینان ۹۵درصد برابر 96/1 است.
p : نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (جمعیت مردان)
(q=(1-p: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (جمعیت زنان)
d : درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
کشور ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد. 30 درصد این جمعیت را افراد زیر 18 سال و 18 درصد را افراد سالمند تشکیل می‌دهند که از جامعه آماری موردمطالعه حذف می‌شوند. بنابراین جمعیت موردمطالعه 41،600،000 نفر می‌باشند.
برای محاسبه حجم نمونه بنابراین داریم:

ارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران- قسمت سومارزیابی و تعیین مدل پا در جامعه‌ ایران- قسمت سوم

بنابراین حجم نمونه 385 عدد مناسب است.

 

اسکن پا
در این پژوهش 8 دستگاه اسکن جت (3D body view Scanjet G4010 series scanner- Model: L1956A) خریداری و به 8 شهر ایران فرستاده شد و به‌صورت تصادفی از هر شهر تعدادی مرد و زن برای اسکن انتخاب شدند که شهر‌ها در جدول صفحه قبل آمده است.

اسکن پا

ردیف نام شهر جمعیت تقریبی شهرها تعداد مردهای تست‌شده تعداد زن‌های تست‌شده مجموع
1 تهران 16.000.000 77 75 152
2 گلستان 2.000.000 10 20 30
3 مازندران 4.000.000 21 20 41
4 خوزستان 5.000.000 36 36 72
5 لرستان 2.000.000 12 8 20
6 آذربایجان غربی 3.000.000 13 17 30
7 آذربایجان شرقی 4.000.000 6 14 20
8 مرکزی 2.000.000 8 12 20
مجموع 38.000.000 192 193 385

پس از جمع‌آوری اطلاعات از شهرها و دسته‌بندی آن‌ها نوبت به آنالیز آن‌ها رسید. یک نمونه از اطلاعات به‌دست‌آمده از اسکن در شکل پایین آمده است.

ارزیابی پای ایرانیان

در این پژوهش انواع پاها بر اساس طول انگشتان در پنج دسته کلی جای گرفتند و یک دسته نیز برای پاهایی اختصاص داده شد که در هیچ‌یک از انواع فوق جای نگرفتند.

پای مصری
در پای مصری، طول انگشت شست از سایر انگشتان بلندتر است و سایر انگشتان به ترتیب طول نسبت به انگشت شست قرارگرفته‌اند. با توجه به اینکه در این پژوهش بر اساس ظاهر و اسکن دوبعدی، انواع پاها دسته‌بندی شدند، تمام هندسه‌های شبیه به شکل زیر پای مصری در نظر گرفته شدند.

پای مصری

پای رومی
در این پژوهش پای رومی، پایی در نظر گرفته شد که 3 انگشت اول در آن باهم برابر باشند. شکل زیر پاهای رومی در این پژوهش را نشان میدهد.

پای رومی

پای شبه رومی

پاهایی که دارای انگشت اول و دوم برابر باشند پای شبه رومی نام گرفتند.

پای شبه رومی

پای یونانی
در پای یونانی انگشت دوم بلندتر از سایر انگشتان است.

پای یونانی

پای مربعی
در این پروژه پای مربعی، پایی تعریف گردید که چهار انگشت اول یا حتی تمام انگشتان باهم برابر باشند.

پای مربعی

سایر پاها
در دسته‌بندی‌های متفاوت، پاها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در برخی از آن‌ها حتی 8 دسته ذکر می‌شود. اما در حالت کلی و با توجه به منابع موجود و کنار هم قراردادن آن‌ها، پاها در پنج دسته فوق قرار گرفتند. سایر پاهای موجود که در شکل زیر آمده است، در دسته ششم قرار گرفتند که البته ممکن است پایی با مرفولوژی متفاوتی از این شکل نیز در دیتاها وجود داشته باشد که همچنان در این دسته قرار می‌گیرد.

سایر پاها

در شماره بعدی مجله نتایج به دست آمده از آنالیز 385 نفر از ایرانیان که از 8 استان مختلف کشور تست شده‌اند نمایش داده می‌شود و جواب دو سوال ابتدای متن پاسخ داده می‌شود.

 

alireza.mossayebi.researcher@gmail.com
a_sharifnezhad@dr.com

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید